Trygghets- och Trivselregler

Hyreslagen innehåller regler om rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. Hyreslagens bestämmelser brukar kompletteras med Trygghets- och Trivselregler. Det är viktigt att hyresgästen och hyresvärden följer hyreslagen och vad som framgår av hyresavtalet. Om någon av parterna på ett allvarligt sätt bryter mot detta kan hyresförhållandet upphöra.

Trygghets- och Trivselregler

  1. En lugn och trygg boendemiljö är väsentlig för alla hyresgästers trygghet och trivsel. Därför måste alla hyresgäster alltid visa hänsyn till sina grannar. Trygghet och trivsel innebär också att hyresgäster får ha husdjur, men endast under förutsättning att grannarna inte upplever husdjuren som hotfulla eller störande. Det innebär att husdjur inte får springa lösa utomhus eller i gemensamma utrymmen. Hyresgästen ansvarar också för att gäster följer trygghets- och trivselreglerna när de är på besök.
  2. Hyresgästen ska vårda och vara aktsam om lägenheten och tillhörande utrymmen. Hyresgästen är skyldig att anmäla fel i lägenheten till hyresvärden. Hyresgästen ska göra allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick i sin lägenhet och i fastigheten i övrigt.
  3. Hyresgästen är skyldig att betala kostnaderna om störningsjour eller liknande behöver rycka ut på grund av att hyresgästen eller person som hyresgästen ansvarar för, stör omgivningen eller på annat sätt uppträder olämpligt. Hyresgästen är också skyldig att ersätta hyresvärden för kostnader som kan uppstå om hyresgästen åsidosätter vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gått skick i lägenheten och fastigheten i övrigt.
  4. Hyresvärden strävar efter att varje lägenhet ska vara försedd med brandvarnare. Om brandvarnare saknas eller inte fungerar installerar hyresvärden en sådan efter hyresgästens begäran. Brandvarnaren ägs av hyresvärden som ansvarar för att den fungerar vid monteringstillfället. Hyresgästen ansvarar därefter för kontroll och eventuell felanmälan.
  5. Välskötta grönytor skapar trivsel och därför ska alla hyresgäster i området vara aktsamma om planteringar och gräsmattor. Om lägenheten har en uteplats eller balkong gäller följande: Uteplats/balkong får bara användas för rekreation. Hyresgästen ska hålla uteplatsen välvårdad och underhållen på egen bekostnad. Den skyldigheten omfattar också eventuella staket, trädäck, plattsättningar, plank och häckar som hör till uteplatsen. Hyresgästen är skyldig att följa hyresvärdens eventuella anvisningar om begränsad höjd på plank och häckar. Hyresgästen ska också rensa bort ogräs mellan plattor och i rabatter samt buskar/gräsmattan under sommarhalvåret. Om hyresgästen inte sköter uteplatsen, tillhörande staket eller häck trots tillsägelse från hyresvärden kommer hyresvärden utföra det arbete som behövs för att sätta uteplatsen i skick. Hyresgästen är då skyldig att ersätta hyresvärden för detta arbete. Hyresvärden har en rätt men inte en skyldighet att kostnadsfritt klippa buskar/häckar i samband med sedvanlig grönskötsel.
  6. Privata badpooler och studsmattor får inte förekomma på hyresvärdens allmänna mark. Detta beror på att ansvaret faller på fastighetsägaren om en olycka inträffar.
  7. Besöksparkeringar är endast avsedda för gäster. För boende finns bilplats att hyra av hyresvärden.
  8. Hyresgästen måste källsortera sitt avfall i enlighet med gällande regler, vilket inkluderar användning av de återvinningsstationer som tillhandahålls inom kommunen.
  9. Alla hyresgäster ska under hela hyrestiden ha en gällande hemförsäkring.
  10. Hyresgästen ska låta hyresvärden komma in i lägenheten för att besiktiga, underhålla eller reparera i lägenheten.