Nu minskar vi vårt klimatavtryck

I höstas gick Stiftelsen Orustbostäder med i Allmännyttans klimatinitiativ - en gemensam satsning för att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatförändringarna är ett faktum och hotar kommande generationer. Därför har världens länder enats om att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader. I Sverige innebär detta att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

I höstas gick Stiftelsen Orustbostäder med i Allmännyttans klimatinitiativ. Målet med initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent fram till samma år, räknat från år 2007. Initiativet startades av Sabo som är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsbolag i Sverige.

– Vi har blivit medlemmar för att vi vill dra vårt strå till stacken. Som en allmännyttig bostadsstiftelse är det viktigt att vi gör en insats för att minska vår klimatpåverkan, säger Martin Hellgren, vd på Stiftelsen Orustbostäder.

Alla företag som deltar i klimatinitiativet rapporterar in siffror över sin energianvändning till Sabo för att kunna följa hur de förändras över tid. Alla medlemmar kan också sätta upp egna mål – utöver de gemensamma, och allting redovisas öppet och transparent. Resultaten från medlemmarna slås sedan samman, med ambitionen att företagen tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

– Vi köper redan in 100 procent grön el från förnybara energikällor från Nordic Green Energy och gör kontinuerligt energieffektiviserande åtgärder i våra bostadsbestånd. Exempelvis konverterar vi bort direktverkande el och byter ut belysning till LED. Under 2019 kommer vi även att avveckla två av våra tre sista oljeeldade värmepannor och ersätta dem med bergvärme, fortsätter Martin.

Sabo har i samarbete med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en klimatberäkningsmetod för bostadsföretag. Metoden baseras på Greenhouse Gas Protocol som är en internationell standard för beräkningar av företags klimatpåverkan.

Det första steget är nu att ta reda på hur Stiftelsen Orustbostäders klimatpåverkan ser ut idag. Vi kommer att rapportera in uppgifter om vår användning av energi och drivmedel och få en klimat- och energirapport tillbaka från Sabo som är utformad särskilt för oss. Om drygt ett år kommer vi att kunna se och mäta våra första resultat, säger Martin.

Vad innebär fossilfritt?

För att räknas som fossilfritt inom Allmännyttans klimatinitiativ ska bostadsföretaget fasa ut förbränning av fossila bränslen i egna pannor. Avsikten ska också vara att minska koldioxidutsläppen från den energi som bostadsföretaget köper. Det kan ske genom energieffektivisering och genom att en större andel energi som produceras är förnybar än fossil (olja, kol eller gas). Bostadsbolagets fordon och arbetsmaskiner ska dessutom köras på fossilfritt drivmedel, dit räknas el, vätgas, biogas, etanol, FAME eller HVO-biodiesel.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ på www.sabo.se